Giới Thiệu

Nhóm VNV được thành lập vào ngày 19/11/2019 nhằm thực hiện đồ án môn học của môn Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin.

Nhóm thành lập bao gồm 3 thành viên, thực hiện đề tài "Real Value of Life"

Câu slogan của nhóm là "Live a Life You’re Incredibly Proud of"

Thông tin nhóm:
Ngày thành lập:
19/11/2019
Nhóm trưởng:
Thành viên:
Thành viên:
Thông tin liên lạc:
Sản phẩm của nhóm

Thành Viên Nhóm

Giữa những nhịp sống vội vã của thời gian bạn đã có bao giờ đứng lại ngấm nghĩ giá trị đích thực của cuộc sống.

team member
Hồ Đăng Minh
Nhóm trưởng
team member
Ngô Huỳnh Hải Vy
Thành viên
team member
Nguyễn Phước Vinh
Thành Viên